Shanmukhanamda Chandrasekarendra Saraswati Auditorium, Mumbai

Ustad Shahid Parvez Khan and Sanjv Abhyankar